BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK: 06 22 91 32 12

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Jeroen Bosma Werkadvies
Marssteden 32
7547 TC  Enschede

info@jeroenbosmawerkadvies.nl


Jeroen Bosma Werkadvies verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Jeroen Bosma Werkadvies verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW- gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en plaats
 • Geslacht
 • Pasfoto
 • ID-bewijs1
 • Interessegebieden
 • OpleidingsinformatieWerkervaring
 • Werkgever
 • Bankgegevens

Doeleinden
Jeroen Bosma Werkadvies verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het invulling geven aan het fungeren als organisatie volgens de bepalingen in de statuten van de JBW
 • Het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, verbaal, digitaal en in hard copy;
 • Het bevorderen van participatie aan activiteiten;
 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen; 1 mits beveiligd conform de bepalingen van de AP
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan (uw) (lidmaatschaps) overeenkomsten, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Jeroen Bosma Werkadvies hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen- en ter verbetering – van haar diensten.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van Jeroen Bosma Werkadvies persoonsgegevens verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat Jeroen Bosma Werkadvies deze gegevens verwerkt.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Jeroen Bosma Werkadvies persoonsgegevens uitwisselen met derden. Jeroen Bosma Werkadvies kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden hebben een verwerkersovereenkomst met Jeroen Bosma Werkadvies en mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Jeroen Bosma Werkadvies aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt (De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) zijn daarvoor passende waarborgen getroffen. Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen indien gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Jeroen Bosma Werkadvies zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Jeroen Bosma Werkadvies zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Jeroen Bosma Werkadvies passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies
Op de website kunnen functionele cookies worden gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.

Uw rechten

U heeft het recht om Jeroen Bosma Werkadvies een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Jeroen Bosma Werkadvies verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Kantoor Jeroen Bosma Werkadvies
Marssteden 32
7547 TC Enschede
Tel: 074 – 34 91 718
Mob: 06 22 91 32 12
Email: info@jeroenbosmawerkadvies.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Jeroen Bosma werkadvies laat dit dan vooral aan ons weten.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 september 2018.
Kantoor Jeroen Bosma Werkadvies kan deze privacy verklaring aanpassen.
Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.